V19291267 1315 +23
davidhuy 1484 -23

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

68 nước, 12 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ