Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

54 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết