nhan777 1526 +13
davidhuy 1468 -13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

70 nước, 14 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ