binht21 1554 +17

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

151 nước, 9 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua