binht21 1571 +17

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

98 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua