Xuanhoan 1660 +13
binht21 1588 -13

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

48 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua