binht21 1575 +20
Xuanhoan 1673 -20

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

314 nước, 24 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết