Xuanhoan 1653 -20
binht21 1595 +20

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

83 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết