binht21 1615 -12
Xuanhoan 1633 +12

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

113 nước, 10 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua