Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

47 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua