Kounle 1481 -23

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

33 nước, 5 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua