Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

83 nước, 14 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua