Kounle 1480 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

105 nước, 19 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết