Kounle 1493 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

61 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua