Kounle 1506 -19

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

86 nước, 16 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua