binht21 1616 -19

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

164 nước, 13 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết