Kounle 1487 +13
Locphat 1428 -13

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

64 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ