Kounle 1500 +23

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

43 nước, 6 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết