Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

172 nước, 15 phút : 14 giây

Hòa cờ!