binht21 1594 +13

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

23 nước, 1 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua