giangho123 1648 -18
binht21 1607 +18

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

41 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua