Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

47 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua