binht21 1625 -15
giangho123 1630 +15

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

37 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết