Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

60 nước, 8 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết