Kounle 1480 -17
Colddog 1521 +17

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

105 nước, 17 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua