davidhuy 1455 -11
chika.lana 1567 +11

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

81 nước, 11 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ