caco 1247 -9
davidhuy 1444 +9

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

33 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ