Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

62 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết