Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

64 nước, 10 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua