Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

57 nước, 6 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết