Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

62 nước, 5 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua