Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

61 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua