Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

84 nước, 8 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua