Quân đen 0 0
davidhuy 1453 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

17 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua