Kounle 1477 +14
luyentri 1441 -14

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

32 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua