luyentri 1427 +18
Kounle 1491 -18

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

50 nước, 6 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua