Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

43 nước, 6 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ