Huyan 1395 -13

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

43 nước, 11 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ