Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

97 nước, 12 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua