Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

74 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua