Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

98 nước, 11 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ