Colddog 1504 -21
Huyan 1382 +21

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

43 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ