Simon.Sr 1636 +7
Huyan 1403 -7

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

51 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua