Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

86 nước, 8 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua