Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

67 nước, 6 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua