Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

32 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua