Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

42 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết