Kiểu: Cờ úp, 2/12/2023

100 nước, 10 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ