Kiểu: Cờ úp, 3/12/2023

78 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết