huongb6 1648 +19
andanh2803 1724 -19

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2023

28 nước, 2 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ